ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на WeLoveArobics.com

I. Предмет

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между „МГ Фитнес” EООД, от една страна, и Посетителите и Потребителите на уебсайта welovearobics.com, от друга страна, включително и сключването на договор за покупко-продажба от този електронен магазин.

II. Данни за собственика и администратора на уебсайтовете

Собственик и администратор на уебсайта welovearobics.com е „МГ Фитнес” EООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204617912, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Георги Бакалов” 5, вх. А, ет. 1, ап. 1

III. Дефиниции

1. Платформа– уебсайт за електронна търговия с интернет адрес weloveaerobics.com.

2. „МГ Фитнес” – „МГ Фитнес” EООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204617912, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, р-н „Изгрев”, ул. „Георги Бакалов” 5, вх. А, ет. 1, ап. 1, което предлага Стоки на Платформата.

3. Посетител – всяко физическо лице на или над 18 г., което не е необходимо да извършва нарочна регистрация, за да присъства на Платформата и да прави поръчки на предлагани от „МГ Фитнес” Стоки.

4. Потребител – всяко физическо лице на или над 18 г., което се е регистрирало на Платформата чрез завършването на процеса на създаване на Профил и е получило потребителско име и парола за достъп до Платформата.

5. Профил – единен профил на Потребител, част от Платформата, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Потребителя да изпрати Поръчка и който съдържа информация относно Потребителя и историята на някои от действията му в Платформата (Поръчки, фактури и др.).

6. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между „МГ Фитнес” и Потребителя или Посетителя, чрез който последният заявява на „МГ Фитнес”, през Платформата, намерението си за купуване на Стоки, предлагани на Платформата.

7. Стока – всеки продукт, находящ се на Платформата, включително такъв посочен в Поръчката, който се предоставя от „МГ Фитнес” на Потребителя или Посетителя като отделна стока в резултат на сключен Договор помежду им.

8. Договор – сключеният от разстояние договор между „МГ Фитнес” и Потребителя или Посетителя за покупко-продажба на Стоки през Платформата, неразделна част от който са настоящите Общи условия за ползване.

9. Моята количка – раздел от Профила, който позволява на Посетителя или Потребителя да добавя Стока, която желае да купи към момента на добавянето й или на по-късен етап; в случай, че Стоката не е закупена към момента на прибавянето й чрез Поръчка.

10. Спецификации – всички характеристики на Стоката, посочени в описанието й.

11. Контактна форма – функционалност на Платформата, която предоставя възможност на Потребителя или Посетителя за осъществяване на контакт с „МГ Фитнес” с цел получаване на информация относно дадени Стоки и свързани с тях въпроси или упражняване на право на отказ и рекламации.

12. Общи условия – настоящите Общи условия за ползване на уебсайта weloveaerobics.com

IV. Характеристики на ползването на Платформата

Ползването на Платформата от Потребителя или Посетителя представлява нейното зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на Платформата е доброволно, безплатно и не е обвързано по никакъв начин със закупуването или поръчването на Стоки, предоставяни от „МГ Фитнес”.

„МГ Фитнес” си запзва правото по своя преценка да ограничи достъпа на който и да е Потребител или Посетител до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на „МГ Фитнес” по какъвто и да е начин. При това положение, право на Потребителя или Посетителя е да се обърне към „МГ Фитнес” чрез Контактната форма, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. За избягване на съмения, „МГ Фитнес” не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Потребителят или Посетителят е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

V. Поръчка на Стоки

Потребител може да прави Поръчка на Платформата след влизане в Профила си или чрез профила си във facebook или google.

Посетител може да прави Поръчка на Платформата след предоставяне на данни за три имена, телефонен номер, адрес за кореспонденция и и-мейл.

Потребителят или Посетителят може да прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в „Моята количка” и избиране на място за доставка и начин на плащане. Всяка добавена в „Моята количка” Стока може да бъде купена само ако е налична. „МГ Фитнес” има право по всяко време да променя Стоките, предлагани чрез Платформата и не се задължава да поддържа наличност от определени продукти, разцветки или размери.

Потребителят или Посетителят може да се абонира съответно за бюлетина на weloveaerobics.com и да получава по имейл информация за продукти, промоции, събития и кампании, организирани от „МГ Фитнес”, съгласно Политиката за защита на личните данни. Абонаментът е безплатен и не изисква заплащането на каквито и да е суми от Потребителя или Посетителя и във всеки един момент може да бъде прекратен от Потребителя или Посетителя.

Преди потвърждаване на Поръчката Потребителят или Посетителят се ангажира да извърши проверка за допуснати грешки, като след извършване на Поръчка, чрез онлайн бутона “Поръчай”, автоматично ще бъде пренасочен към страницата за плащане на външните доставчици на платежни услуги, с които „МГ Фитнес” работи (с изключение на случаите на наложен платеж). Поръчката ще се счита за изпратена към „МГ Фитнес” при потвърждаване на плащането от страна на съответния платежен оператор. В случай че (i) транзакцията не бъде приета от банката-издател на Потребителя или Посетителя при онлайн плащане; (ii) средствата не са постъпили по сметка на „МГ Фитнес” при онлайн плащания въпреки осъществяване на транзакцията; или (iii) предоставените от Потребителя или Посетителя данни са непълни или неверни, Поръчката се счита за отменена и никоя от страните няма задължение по нейното изпълнение.

С изпращането на Поръчката Потребителят или Посетителят разрешава на „МГ Фитнес” да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената Поръчка или сключения Договор.

След като Поръчката бъде приета тя не може да бъде отменена, освен в изрично посочените в раздел IX случаи.

VI. Сключване на Договор

След получаване на Поръчката „МГ Фитнес” ще изпрати уведомление до Потребителя или Посетителя за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление „МГ Фитнес” прави по имейл или по телефона.

„МГ Фитнес” има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи „МГ Фитнес” уведомява за това Потребителя или Посетителя чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на „МГ Фитнес” е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката в срок до 3 (три) работни дни. В случай че предлаганите Стоки не са налични и при изрично запитване, „МГ Фитнес” си запазва правото да предложи срок, в който съответния продукт да бъде доставен.

Договорът за покупко-продажба от разстояние между „МГ Фитнес”, от една страна, и Потребителя или Посетителя, от друга страна, се смята за сключен към момента на получаването от страна на Потребителя или Посетителя на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефона му на уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане и че плащането е получено от „МГ Фитнес” (освен в случаите на избран начин на плащане – плащане с наложен платеж при доставка). Уведомлението съдържа референтен номер на Поръчката и детайли за поръчаните Стоки.

Договорът за покупко-продажба, сключен между „МГ Фитнес”, от една страна, и Потребителя или Посетителя, от друга страна, се състои от настоящите Общи условия и всякакви евентуални допълнителни специфични уговорки помежду им.

VII. Цена, начин на плащане и фактуриране

Всички цени на Стоки, предлагани на Платформата, са посочени в български лева и са валидни към момента на публикуването им, като „МГ Фитнес” си запазва правото да да ги променя без предупреждение. Посочените цени са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в приложимото законодателство. Цените на доставка, в случай че такава се дължи, се посочва отделно от цената на Стоките.

Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на фактури са посочени във всяка Поръчка. Потребителят или Посетителят е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство. Потребителят или Посетителят има право да поиска издаване на фактура и на името на юридическо лице. „МГ Фитнес” издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Потребителят или Посетителят си е купил Стока, предлагана на Платформата. Потребителят е съласен да получава такава фактура по електронен път чрез качването й в Профила му, а Посетителят – чрез изпращане на предоставения имейл адрес.

„МГ Фитнес” приема плащане с наложен платеж, с банков превод, с дебитна и кредитна карта, чрез виртуален пос терминал, като си запазва правото да добавя или променя периодично доставчици на платежни услуги, както и приеманите начини за извършване на плащане.

„МГ Фитнес” предприема необходимите мерки (доколкото зависи от него), да защити личните данни на Потребителя или Посетителя и данните за Поръчка съгласно Политика за защита на личните данни, публикувана на Уебсайта, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, „МГ Фитнес” не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя или Посeтителя или неговата банка по повод на самата транзакция. При плащане с карта някои банки начисляват допълнителни такси съгласно вътрешните им правила, като всички разходи, свързани с подобни допълнителни плащания, са за сметка на Потребителя или Посетителя.

„МГ Фитнес” може да публикува рекламна или промоционална информация за цени на Стоките, предлагани на Платформата, за определен период от време, в съответствие с действащото българско законодателство за защита на потребителите.

VIII. Доставка

„МГ Фитнес” се задължава да доставя поръчаните и закупени Стоки чрез куриерска фирма до адрес, посочен от Потребителя или Посетителя или в офис на куриерската фирма – по избор. В случаите на доставка до врата Потребителят или Посетителят трябва да посочи етажа, до който Стоките следва да бъдат доставени в съответния раздел от Поръчката. В противен случай, доставката ще бъде извършена до сградата, посочена като адрес за доставка.

Доставката на Стоки на стойност над 100 лв. (сто лева) е безплатна. За доставка на Стоки на стойност до 100 лв. (сто лева) се заплаща такса, начислявана от съответната куриерска фирма. Сроковете за доставка се определят от куриерските фирми и могат да бъдат променени от тях по всяко време без съгласие на „МГ Фитнес”. Промените не могат да засегнат вече направени Поръчки.

В случай че Потребителят или Посетителят не може да бъде открит на посочения в Поръчката адрес в посоченото време за доставка или няма кой да приеме доставка на мястото за получаване, куриер ще остави съобщение за пропусната доставка и ще се опита да се свърже по телефон, за да се уговори алтернативен адрес или друг час за изпълнение на доставката.

„МГ Фитнес” не носи отговорност за забавяне или невъзможност да бъде изпълнена доставка, поради форсмажорни обстоятелства по смисъла на чл. 306 от Търговския закон.

„МГ Фитнес” осигурява подходящо опаковане на Стоките и изпращане на съпътстващите го документи (ако има такива).

„МГ Фитнес” извършва доставката на Стоките чрез куриерска фирма само на територията на Република България.

IX. Търговски съобщения

В случай че Потребителят или Посетителят е предоставил съгласието си за това и в съответствие с Политиката за защита на личните данни, „МГ Фитнес” може да изпраща търговски съобщения посредством генерирано съобщение до Профила на Потребителя или на посочения в Профила имейл адрес, респесктивно и-мейл адрес предоставен от Посетителя. Потребителят или Посетителят има възможност по всяко време да преустанови получаването на търговски съобщения чрез промяна в настройките на Профила, и/или чрез изпращане на имейл със заглавие “unsubscribe” до admin@weloveaerobics.eu. За реализиране на своя легитимен интерес „МГ Фитнес” си запазва правото да уведомява Потребителя или Посетителя за всички обстоятелства, касаещи неговия достъп до и използването на Платформата, включително и при отписване на Потребителя или Посетителя от получаване на търговски съобщения.

X. Права върху интелектуална собственост

Съдържанието в Платформата е защитено от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост и същото е собственост на „МГ Фитнес” или се използва от последното съгласно получен лиценз или разрешение.

Съдържанието на Платформата обхваща (включително, без изброяването да е изчерпателно) всички текстове, форматирането, избора, координацията и подредбата на и Стоките, както и изображенията, графиките, анимираните изображения, инструментите, приложенията, рекламите, видео клиповете, музиката, звуците, текстовото съдържание, фотографските изображения, марките (включително заявените такива с незавършен процес на регистрация), търговски наименования, логата, както и други материали и информация, поместена на Платформата.

Съдържанието (или части от него) на Платформата не може да бъде копирано, да бъде изследвано с оглед механизма му на създаване, декомпилирано, разделяно на части, изменяно, публикувано на други интернет сайтове, променяно или по друг начин разпространявано, лицензирано и прелицензирано, или прехвърляно под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от „МГ Фитнес” за подобно действие.

Нищо, съдържащо се на Платформата, не може да се счита, приема или тълкува директно или индиректно като предоставяне на съгласие, лиценз или право за търговско ползване на марки на „МГ Фитнес” или каквито и да е материали и информация, поместени на Платформата и защитени от права на интелектуална собственост, без предварителното, изрично, писмено разрешение на „МГ Фитнес”.

XI. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Потребителят или Посетителят ползва Платформата на своя отговорност, като се съгласява, че „МГ Фитнес” не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребителя или Посетителя до Платформата, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Платформата от същия, в това число и относно начина, по който Платформата би могла да въздейства на Потребителя или Посетителя. „МГ Фитнес” не гарантира, че Платформата непрекъснато и през цялото време е защитена, безопасна, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването й от Потребителя или Посетителя.

Платформата може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от „МГ Фитнес”, като Потребителят или Посетителят се съгласяваа, че тези препратки са предоставени единствено за удобство и „МГ Фитнес” не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Потребителя или Посетителя лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Потребителят или Посетителят следва да се обръща директно към собствениците и администраторите на тези уеб сайтове.

„МГ Фитнес” има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Общи условия и/или нерегламентирано ползване на Платформата.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на „МГ Фитнес” не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

XII. Бисквитки (Cookies)

Подобно на много други уебсайтове, Платформата използва бисквитки (cookies). Подробна информация за значението и използването на бисквитките, естеството на събираната чрез тях информация и др. се съдържа в Политиката за бисквитките на „МГ Фитнес”, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XV. Сигурност и защита на личните данни на Потребителя или Посетителя на Платформата
„МГ Фитнес” зачита правото на всеки Потребител или Посетител на Платформата на неприкосновеност и защита на личните му/й данни. Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Потребителя или Посетителя се съдържа в Политиката за поверителност на „МГ Фитнес”, която представлява неразделна част от настоящите Общи условия.

XIII. Общи разпоредби

С присъствието си и ползването на Платформата се приема, че Потребителят или Посетителят се е запознал с настоящите Общи условия, съгласен е с всички техни разпоредби и се задължава безусловно да ги спазва. В случай на несъгласие Потребителят следва да изпрати съобщение до hi@tsuky.eu с молба за деактивиране на Профила му на Платформата.

Потребителят или Посетителят се задължава да ползва Платформата добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължава да не ползва софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Платформата от трети лица.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че настоящите Общи условия, както и ползването на Платформата не му вменяват каквито и да било задължения, освен изрично описаните тук и произтичащи от закона. В тази връзка, Потребителят или Посетителят се съгласява, че в настоящите Общи условия не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Потребител или Посетител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Платформата.

Потребителят или Посетителят се съгласява, че „МГ Фитнес” има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Общи условия по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Общите условия, поместена на Платформата. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Платформата, като се приема, че Потребителят или Посетителят се съгласява с новите Общи условия от момента на ползването на Платформата след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от „МГ Фитнес” в тази връзка.

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Общите условия като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Общи условия следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между „МГ Фитнес”, от една страна, и Потребителят или Посетителят, от друга страна, ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд.

 

Публикувани на: 17.06.2019 г.
В сила от: 17.06.2019 г.